FRÜHSOMMERMENINGOENCEPHALITIS (FSME) – Impfung ausreichender Impfstoff